Typer av hedgefonder - olika strategier

Eftersom hedgefonder har friare placeringsregler än traditionella fonder kan placeringsinriktningen variera stort mellan olika hedgefonder. När placeringsstrategierna för hedgefonder kan vara så olika menar då en del att antalet typer av hedgefonder är svårt att uppskatta då varje hedgefond har sina egna strategier.

Beroende på vem man frågar kan den översiktliga uppdelningen av hedgefonder se olika ut. Översiktligt delas hedgefonder här in efter följande typer av strategier:

Typ av hedgefond: Global makro

Fonder som följer strategin global makro investerar i olika värdepapper över hela världen, baserad på världsekonomins utveckling. Genom att utnyttja obalanser i de globala ekonomierna och spekulera i förändringar görs placeringar runt om i världen i bl a aktier, valutor och räntor.

Exempel: Georg Soros och hans fond Quantum spekulerade 1992 i att den svenska kronan (och brittiska pundet) genom de globala obalanserna till slut skulle flyta fritt. Riksbanken försökte försvara kronan med en ränta på 500% vilket blev ohållbart. Den fasta växelkursen släpptes efter några dagar och kronan tilläts flyta fritt. Quantum påskyndade genom sin spekulation den troliga processen att kronans växelkurs skulle flyta fri.

Typ av hedgefond: Riktningsorienterad

En riktningsorienterad hedgefond investerar efter den uppfattade prisriktningen på ett värdepapper, vanligen på aktiemarknaden.

Exempel:

  • Köp aktien X för att den är lågt värderad.
  • Blanka aktien Y för att förvaltaren tror att aktiens marknadspris kommer sjunka.

Typ av hedgefond: Händelsedriven

Händelsedrivna hedgefonder handlar efter händelser som exempelvis företagsuppköp, fusioner och kriser. Värdepappren kan vara baserade på, beroende på händelse fonden agerar efter, aktier, obligationer, råvaror, valutor eller något annat. Inom kategorin händelsedrivna fonder ingår även det som kallas aktivistfonder där en hedgefond köper värdepapper för att sedan försöka ta plats i bolagets styrelse och försöka styra bolaget i den riktning fonden vill. Aktivistfonder blankar relativt sällan även om de har möjligheten.

Ett svenskt exempel på aktivistfond är Christer Gardells fond Cevian Capital.

Exempel: Bolaget A vill köpa upp Bolaget B. En hedgefonds strategi kan då vara att blanka det uppköpande bolagets aktier och köpa det eventuellt blivande uppköpta bolagets aktier i tron att Bolag As aktier kommer sjunka och Bolag Bs aktier kommer öka i värde vid ett uppköp.

Amerikanen John Paulsons fonder handlade efter strategin att obligationer som innehöll subprimelån skulle sjunka i värde. När obligationerna väl sjönk kraftigt i den globala fastighetskrisen steg Paulsons fonder rejält.

Typ av hedgefond: Relativvärde / Arbitrage

En hedgefond med strategin relativvärdering kan exempelvis handla med aktier som är felprissatta relativt till varandra. När marknaden efterhand justerar det relativa värdet aktierna sinsemellan uppstår en vinst för hedgefonden.

Enkelt exempel:

  • Köp aktier för fastighetsbolaget X som är det lägst värderade bolaget inom fastighetskategorin.
  • Blanka aktier för fastighetsbolaget Y som är det högst värderade bolaget inom fastighetskategorin.

Vinsten för fonden uppstår när det relativa förhållandet mellan fastighetsbolag X och Y minskar, dvs när den blankade aktiens kurs sjunker och kursen för aktien X stiger.

Typ av hedgefond: Blandfond / Fond-i-fond

En hedgefond inom kategorin blandfonder kan vara en en blandfond som arbetar efter flera olika strategier eller en fond-i-fond. En sådan hedgefond investerar i ett flertal andra hedgefonder. En annan typ inom denna kategori är multi-strategi hedgefonder. En hedgefond med inriktningen multi-strategi kobimnerar ett flertal olika hedgefondstrategier för att minimera sin marknadsrisk.

Exempel: Brummer Multi-Strategy investerar i Brummers övriga fonder och ger då en strategisk bredd på investerade pengar samtidigt som risken minskar då den sprids över ett flertal olika fonder och strategier.