Hedgefond - ordlista

Ordlista över vanliga begrepp inom hedgefonder

Många begrepp är nya för den vanlige småspararen som ska vill spara i en hedgefond. Historiskt är hedgefonder relativt nya som sparandeform i Sverige vilket gjort att många därför inte är bekanta med de nya begrepp som förekommer bland investerare, förvaltare och rådgivare.

Absolut avkastning

Avkastning som är positiv oavsett hur markanden rör sig. Även om marknaden går ner är målet med absolut avkastning en positiv avkastning.

Belåning

Att låna pengar till sina investeringar. Köpa värdepapper för lånade pengar. Belåning är omgärdad av regler så en fond inte kan belåna sig för mycket.

Derivat

Ett derivat är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. Typiskt för ett derivat är att värdet på derivatet är kopplat till någon underliggande tillgång som t.ex. aktier, valutor, räntor eller råvaror och att derivatet också definieras av bestämda framtida händelser eller tidpserioder.

Vanliga derivat är optioner, futures, terminer, swappar och warrants.

Derivat handlas mellan två parter och utgör ett kontrakt parterna emellan. Kontraktet är tvingande för den ena parten (skydlighet) och den andra parten har rättigheten (men inte alltid skyldigheten) att följa kontraktet på den framtida lösendagen.

Exempel:

Att placera i derivat kan göras för att både minska och öka risken för fonden. Sänka risken, dvs sannolikeheten för en nedgång i investeringar, kan göras med exempelvis säljoptioner som ökar i värde om en underliggande tillgång sjunker i pris och köpoptioner som ökar i värde om t.ex. den underliggande aktien ökar i värde.

Prestationsbaserad avgift

En prestationsbaserad avgift innebär att om fonden inte når upp till sina avkastningskrav utgår ingen prestationsavgift. Går fonden bra och klarar de avkastningskrav fondbestämmelserna anger utgår en prestationsavgift som vanligen är högre än den fasta avgiften traditionella fonder tar.

Fast avgift

En fast avgift kan vara att kunden betalar en avgift vid första köp, årligen eller när kunden säljer sitt innehav i fonden.

Jämför med traditionella fonder som vanligen enbart använder sig av en fast årlig, förvaltningsavgift som är samma oavsett hur fonden går.

Position

En position är enkelt uttryckt ett innehav i ett värdepapper. En nettoposition är skillnaden mellan alla långa och korta positioner.

Lång position

En lång position är ett köp av ett värdepapper. Förhoppningen är att värdepappret kommer öka i värde på sikt.

Kort position

En kort position är att låna ett värdepapper, vanligen en aktie, sälja den och senare köpa tillbaka den till ett förhoppningsvis lägre pris.

Enkelt exempel:
  • Låna 1000 aktier A.
  • Sälj 1000 aktier A för 100 kr st. (Inkomst 10 000)
  • Köp sedan tillbaka 1000 aktier A för 80 kr st (utgift 8000 kr)
  • Betala även en låneavgift till den som lånade ut aktierna på exempelvis 100 kr.

Vinsten i det här fallet blir då 10000-8000-100=1900kr.

Blankning

Att blanka en aktie innebär att du lånar en aktie, säljer den och sedan köper tillbaka den till ett förhoppningsvis lägre pris. Vinsten i blankningen uppstår av mellanskillnaden mellan säljpriset och det senare inköpspriset på aktien.

Risken med blankning är att du kan tvingas köpa tillbaka aktien till ett högre pris än du fick när du sålde den och alltså förlorar pengar på blankningen. Att blanka aktier är en strategi för att minska sin risk.

Risk

Risk är kortfattat "sannolikheten för ett ej önskvärt tillstånd". Finansiell risk är sannolikheten av att utfallet av investeringen varierar över tiden. Osäkerheten är det som kallas risk. Låg risk är låg osäkerhet, hög risk är hög osäkerhet.

Svenska hedgefonders risk mäts i bl a "standardavvikelsen och innehavskoncentrationen" enligt Finansinspektionen. Standardavvikelsen för en hedgefond visar hur en fonds avkastning kan variera över tiden.

Hög risk

Hög risk innebär förenklat högre risk att förlora pengar men också att det förväntade utfallet kan bli högt om investeringen lyckas.

Låg risk

Låg risk innebär att sannolikheten att förlora pengar är låg men också att förväntan på resultat är lägre.

Blankning för att sänka risken

Med blankning och andra strategier kan en hedgefond arbeta mot att minska sin risk så den blir lägre jämfört med aktiemarknadens risk men ändå ha ett högre förväntat resultat jämfört med aktiemarknaden.

En hedgefond är ingen garanti för låg risk, det finns hedgefonder som beroende på inriktning placerar med hög risk. För mer information om begreppet risk, se Wikipedia om Risk

Sharpekvot

Sharpekvot används för att mäta hur bra avkastningen är under en tidsperiod relaterat till risken som är tagen för att åstadkomma avkastningen. Begreppet riskjusterad avkasting brukar mätas med sharpekvot. En hög Sharpekvot ses som ett bra mått för att få en hög avkastning till en låg risk. Som alltid när man mäter risk måste underliggande data vara av bra kvalitet.

Standardavvikelse

Ett mått på hur mycket fondens avkastning avviker från sin medelavkastning under en viss tidsperiod.

Låg standardavvikelse innebär att fondens resultat ligger hela tiden nära medelvärdet. Låg standardavvikelse innebär att risken för nedgång i fonden statistiskt sett är lägre än en fond med hög standardavvikelse.

Hög avvikelse är att fondens resultat avviker mycket från medelvärdet.

Value at Risk (VaR)

Ett begrepp som mäter risk på ett värdepapper eller den samlade tillgången av värdepapper i en fond.

För djupare förklaring, se exempelvis Wikipedias definition av Value at Risk

Derivat - derivatinstrument

Ett värdepapper som beräknas på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis aktier, räntor, valutor eller råvaror. Derivat kan vara futures, optioner, terminer, swappar, swaptions, warrants med flera.

Ett derivat är kopplat till ett värdepapper och dess värde beräknas bl a utifrån en bestämd tidpunkt i framtiden eller en viss tidsperiod.

Ett derivat är ett avtal och har alltid två parter: en som har skyldighet att följa avtalet och en part som har rättigheten, men inte alltid skyldigheten, att följa avtalet.