Hedgefond - definition

Globalt finns det ingen erkänd enhetlig definition av hedgefond men definitionen av en hedgefond är enligt Nationalencyklopedin: "värdepappersfond med stor frihet i sina placeringsmöjligheter, t.ex. att göra blankningsaffärer". Enligt Wikipedia är en hedgefond "ett sammanhängande begrepp för många olika typer av specialfonder. Gemensamt för dem är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder".

Både Nationalencykplopedin och svenska Wikipedia definierar en hedgefond på ett bra sätt. Vad det betyder i praktiken kan dock vara svårare att läsa ut av själva grunddefinitionen.

Hedgefond - specialfond enligt Finansinspektionen

Svenska Finansinspektionen (FI) har som syfte att övervaka företag på den svenska finansmarknaden. Finansinspektionens definition av en hedgefond är att det är en specialfond. Som specialfond har en hedgefond friare placeringsregler än en vanlig aktie- eller räntefond. För mer information om begreppet specialfond, se Finansinspektionens hemsida.

Friare placeringsmöjligheter - investering i derivat

En hedgefond är som nämnts tidigare en specialfond som har friare placeringsregler. Det betyder att en svensk hedgefond får investera i derivat av olika värdepapper.

Ett derivat är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. Vanliga derivat är optioner, futures, terminer, swappar och warrants.

Absolut avkastning

Absolut avkastning betyder att fonden, oavsett marknadens rörelser, ska öka sin avkastning. Absolut avkastning är nog det tydligaste kännetecknet för en hedgefond hos många investerare.

Prestationsavgift

Prestationsbaserad avgift betyder att fonden tar ut avgifter baserade på avkastningen då den uppfyller de fondbestämmelser som gäller för avkastningskrav och avgifter. En prestationsbaserad avgift brukar kombineras med en fast avgift.

Belåning för att uppnå hävstång

En hedgefond har även möjlighet att utnyttja belåning. Genom belåning kan en hedgefond få högre avkastning på sina investeringar.

Ägarnas/förvaltarnas eget investerade kapital

Vanligen har ägarna ooch förvaltarna av en hedgefond satsat betydande summor av sitt eget kapital i fonden för att skapa trovärdighet. Det är alltså inte enbart fondandelsägarnas pengar som förvaltas. Förvaltarnas egna investeringar skapar incitament att sköta förvaltningen av fondens investeringar på bästa sätt.

Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning innebär att fonden inte enbart köper exempelvis ett aktieinnehav för att sitta på det under flera år om det inte fyller ett strategiskt syfte. Går inte innehavet som tänkt säljs det av och fonden går vidare mot nya investeringar.

Sammanfattning - definition av en hedgefond

Sammanfattningsvis kan man säga att det trots att det inte finns någon erkänd definition av vad en hedgefond är finns det ett antal kännetecken som är karaktäristiska för en hedgefond. Bland dessa är de tydligaste absolut avkastning, friare handel med olika instrument och användandet av blankning.